Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja wyjazdu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba do kontaktu w sprawie wyjazdów pracowników:

dr inż. Izabela Zawiska 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady realizacji i rozliczenia wyjazdu w ramach Programu Erasmus+

AKCJA KA 131-HED
W ramach Akcji KA 131-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki wewnętrznej pracownikowi wypłacane jest wsparcie finansowe zgodnie z krajem docelowym (wg podziału ustalonego przez Komisję Europejską), według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu a UJ umowy o dofinansowanie. 

Stawki dofinansowania wypłacane ze środków Programu obliczane są względem realnego pobytu w uczelni zagranicznej (minimalnie 2 dni, maksymalnie 5 dni roboczych).

W ramach tej Akcji nie są finansowane koszty podróży ze środków Programu. Podróż może zostać sfinansowana bądź dofinansowana ze środków jednostki macierzystej pracownika.

 

AKCJA KA 171-HED
W ramach Akcji KA 171-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki zewnętrznej pracownikowi jest wypłacane wsparcie finansowe na 5 następujących po sobie dni roboczych pobytu w uczelni partnerskiej, 2 dni podróży w wysokości 180 euro/dzień oraz dofinansowanie kosztów podróży, obliczone według kalkulatora odległości kalkulatora odległości. 

Pobyt w uczelni partnerskiej w ramach Akcji KA 171-HED trwa 5 dni. 

 

Na min. 14 dni przed wyjazdem pracownik zobowiązany jest do złożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej:

 1. Program nauczania lub szkolenia: Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching / Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisanego przez Uczestnika, bezpośredniego przełożonego w UJ oraz osobę upoważnioną ze strony instytucji partnerskiej. 
  Przed wyjazdem MA może zostać przekazane w formie skanu, ze wszystkimi wymaganymi podpisami. Po powrocie, do rozliczenia konieczne będzie przedłożenie oryginału. 
 2. Umowę o dofinansowanie w 2 podpisanych przez uczestnika egzemplarzach
 3. Wniosek wyjazdowy 
  Pracownicy Collegium Medicum składają wnioski wyjazdowe w odpowiednim dziale CM UJ tj. w Dziale Spraw Osobowych, w Zespole ds. wyjazdów służbowych.
 4. Kopię ubezpieczenia OC

Wypłata przyznanego dofinansowania następuje na 7 dni przed wyjazdem pod warunkiem przedłożenia w DWM w/w dokumentów. Uczestnik w złożonym wniosku wyjazdowym deklaruje chęć odbioru gotówki lub otrzymania przelewu na konto bankowe (prowadzone w walucie EUR). 

Wypłata gotówkowa w banku: 
Na tydzień przed wyjazdem, osoba wyjeżdżająca pobiera w DWM, pok. 11, zlecenie na pobranie zaliczki w walucie obcej w:

Bank PEKAO S.A.
ul. Pijarska 1, Kraków
Godziny otwarcia: 9-17:00

W przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca nie może osobiście odebrać zaliczki na wyjazd za granicę, może do odbioru zlecenia upoważnić inną osobę przygotowując upoważnienie. Osoba upoważniona do realizacji zlecenia zgłasza się z tym upoważnieniem w DWM (pok. 11) po odbiór zlecenia, a następnie pobiera zaliczkę we wskazanym oddziale banku.

Osoby składające wniosek w wersji papierowej, w tym pracownicy Collegium Medicum, którzy chcą otrzymać dofinansowanie na wyjazd w formie przelewu powinni przesłać w tej sprawie informacje do pani Agnieszki Gzyl (agnieszka.gzyl@uj.edu.pl) ze wskazaniem numeru konta i informacją w jakiej walucie konto jest prowadzone.

 

Pod koniec pobytu w uczelni przyjmującej pracownik zobowiązany jest uzyskać pisemne zaświadczenie o zrealizowanym pobycie dydaktycznym lub szkoleniowym Certyfikat uczestnictwa obejmujący daty realnego pobytu, identyczne jak daty wskazane w dokumencie Mobility Agreement oraz podpisanej przed wyjazdem umowie finansowej. W przypadku pracowników akademickich wyjeżdżających w celach dydaktycznych na zaświadczeniu musi znaleźć się informacja o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz ich tematyka. W przypadku wyjazdów szkoleniowych konieczne jest ujęcie programu zrealizowanego szkolenia. 

W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Do rozliczenia wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ konieczne jest:

 • rozliczenie wniosku wyjazdowego w systemie PI lub jego wersji papierowej
 • uzupełnienie ankiety on-line (link do ankiety zostanie wysłany na adres mailowy uczestnika),
 • przedłożenie w DWM oryginału Mobility Agreement z podpisami wszystkich upoważnionych osób oraz potwierdzenia pobytu w uczelni partnerskiej w okresie zgodnym z datami znajdującymi się w programie nauczania lub szkolenia (Certificate of Attendance)

1) Wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

 

2) Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

 

 

1. Wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

 

2. Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)