Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja wyjazdu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady realizacji i rozliczenia wyjazdu w ramach Programu Erasmus+

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami regulującymi kwestie realizacji i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.

Zasady dotyczą zarówno wyjazdów w celach dydaktycznych jak i wyjazdów w celach szkoleniowych.

Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ zostaje zawarta umowa finansowa.

W ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA103) pracownikowi wypłacane jest wsparcie finansowe zgodnie z krajem docelowym (wg podziału na grupy ustalonego przez Komisję Europejską), według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Finansowane są jedynie dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej (minimalnie 2 dni, maksymalnie 5 dni roboczych), bez dni przeznaczonych na podróż. W przypadku skrócenia pobytu w uczelni partnerskiej stypendium ulegnie zmniejszeniu.

  • Stawki dziennego dofinansowania

W ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA103) nie przewiduje się żadnych dodatkowych środków na sfinansowanie kosztów podróży. Podróż może zostać sfinansowana bądź dofinansowana ze środków finansowych jednostki macierzystej pracownika.

W ramach akcji Mobilność z krajami partnerskimi (KA107) z funduszy Unii Europejskiej pracownikowi jest wypłacane wsparcie finansowe na 5 dni roboczych pobytu w uczelni partnerskiej, 2 dni podróży w wysokości 180 euro/dzień oraz dofinansowanie kosztów podróży, obliczone według kalkulatora odległości kalkulatora odległości. Wyjazdy w ramach Akcji KA 107 nie mogą być krótsze niż 5 dni. 

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Dofinansowanie pochodzi z umowy finansowej zawartej między Narodową Agencją a uczelnią.

Uczestnik mobilności musi być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczestnikom zatrudnionym w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach stosunku pracy podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia uczelnia na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego.  Uczestnicy korzystający z wyjazdu w ramach Programu, wykonujący usługi w Uczelni na podstawie umowy cywilno-prawnej, zobowiązani są do posiadania na czas pobytu i podróży indywidualnego ubezpieczenia obejmującego min. podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Przed wyjazdem uczestnik Programu zobowiązany jest zarejestrować swoją podróż w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na wyjazd, pracownik składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Wyjazdów Zagranicznych (ul. Czapskich 4, pok. 10) najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem:

  1. Oryginał indywidualnego programu nauczania lub szkolenia: Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany przez uczestnika programu, kierownika macierzystej jednostki oraz osobę upoważnioną ze strony instytucji partnerskiej,
  2. Umowę o dofinansowanie w 2 egzemplarzach, podpisanych przez uczestnika,
  3. Wniosek wyjazdowy 

Pod koniec pobytu w uczelni przyjmującej pracownik musi uzyskać pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w tej uczelni. W przypadku pracowników akademickich wyjeżdżających w celach dydaktycznych na zaświadczeniu musi znaleźć się informacja o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz ich tematyka.

Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię musi być taki sam jak okres pobytu podany w porozumieniu (Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility For Training) oraz w umowie dot. wypłaty wsparcia finansowego.

W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Do rozliczenia wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ konieczne jest:

  • rozliczenie wniosku wyjazdowego w systemie PI
  • uzupełnienie ankiety on-line (link do ankiety zostanie wysłany na adres mailowy uczestnika),
  • przedłożenie w DWM dokumentu oryginałów Mobility Agreement z podpisami wszystkich upoważnionych osób oraz potwierdzenia pobytu w uczelni partnerskiej w okresie zgodnym z datami znajdującymi się w programie nauczania lub szkolenia (Certificate of Attendance)

ROK AKADEMICKI 2021/2022

1) Wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

 

2) Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW WYJAZDOWYCH W SYSTEMIE SAP TRAVEL NA WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA 103

ROK AKADEMICKI 2021/2022

1. Wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

 

2. Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW WYJAZDOWYCH W SYSTEMIE SAP TRAVEL NA WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA 107