Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja wyjazdu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady realizacji i rozliczenia wyjazdu w ramach Programu Erasmus+

AKCJA KA 131-HED
W ramach Akcji KA 131-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki wewnętrznej pracownikowi wypłacane jest wsparcie finansowe zgodnie z krajem docelowym (wg podziału ustalonego przez Komisję Europejską), według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu a UJ umowy o dofinansowanie. 

Stawki dofinansowania wypłacane ze środków Programu obliczane są względem realnego pobytu w uczelni zagranicznej (minimalnie 2 dni, maksymalnie 5 dni roboczych).

W ramach tej Akcji nie są finansowane koszty podróży ze środków Programu. Podróż może zostać sfinansowana bądź dofinansowana ze środków jednostki macierzystej pracownika.

 

AKCJA KA 171-HED
W ramach Akcji KA 171-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki zewnętrznej pracownikowi jest wypłacane wsparcie finansowe na 5 dni roboczych pobytu w uczelni partnerskiej, 2 dni podróży w wysokości 180 euro/dzień oraz dofinansowanie kosztów podróży, obliczone według kalkulatora odległości kalkulatora odległości. 

Wyjazdy w ramach Akcji KA 171-HED nie mogą być krótsze niż 5 dni. 

 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Dofinansowanie pochodzi z umowy finansowej zawartej między Narodową Agencją a uczelnią.

 

UBEZPIECZENIE
Uczestnik mobilności musi być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczestnikom zatrudnionym w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach stosunku pracy podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia uczelnia na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego. 

Uczestnicy korzystający z wyjazdu w ramach Programu, wykonujący usługi w Uczelni na podstawie umowy cywilno-prawnej, zobowiązani są do posiadania na czas pobytu i podróży indywidualnego ubezpieczenia obejmującego min. podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

PRZED WYJAZDEM UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO 

 1. REJESTRACJI W SYSTEMIE Odyseusz
 2. WYKUPIENIA UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA CZAS REALIZACJI MOBILNOŚCI W UCZLENI PARTNERSKIEJ. 

 

Na min. 14 dni przed wyjazdem pracownik zobowiązany jest do złożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej:

 1. Program nauczania lub szkolenia: Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisanego przez uczestnika programu, bezpośredniego przełożonego w UJ oraz osobę upoważnioną ze strony instytucji partnerskiej. 
  Przed wyjazdem MA może zostać przekazane w formie skanu, ze wszystkimi wymaganymi podpisami. Po powrocie, do rozliczenia konieczne będzie przedłożenie oryginału. 
 2. Umowę o dofinansowanie w 2 podpisanych przez uczestnika egzemplarzach
 3. Wniosek wyjazdowy 
  Pracownicy Collegium Medicum składają wnioski wyjazdowe w odpowiednim dziale CM UJ tj. w Dziale Spraw Osobowych, w Zespole ds. wyjazdów służbowych.
   

Pod koniec pobytu w uczelni przyjmującej pracownik musi uzyskać pisemne zaświadczenie o realizacji mobilności w ramach Programu tj. Certyfikat uczestnictwa, obejmujące daty realnego pobytu, identyczne jak daty wskazane w dokumencie Mobility Agreement oraz podpisanej przed wyjazdem umowie finansowej. W przypadku pracowników akademickich wyjeżdżających w celach dydaktycznych na zaświadczeniu musi znaleźć się informacja o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz ich tematyka. W przypadku wyjazdów szkoleniowych konieczne jest ujęcie programu zrealizowanego szkolenia. 

W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Do rozliczenia wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ konieczne jest:

 • rozliczenie wniosku wyjazdowego w systemie PI
 • uzupełnienie ankiety on-line (link do ankiety zostanie wysłany na adres mailowy uczestnika),
 • przedłożenie w DWM oryginału Mobility Agreement z podpisami wszystkich upoważnionych osób oraz potwierdzenia pobytu w uczelni partnerskiej w okresie zgodnym z datami znajdującymi się w programie nauczania lub szkolenia (Certificate of Attendance)

ROK AKADEMICKI 2021/2022

1) Wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

 

2) Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

 

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022

1. Wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

 

2. Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW WYJAZDOWYCH W SYSTEMIE SAP TRAVEL NA WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA 107

Blended Intensive Programmes (BIP) to krótkie mieszane programy intensywne, które wykorzystują innowacyjne sposoby uczenia się, nauczania i szkolenia studentów oraz pracowników. Program powinien mieć wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi już kursami lub szkoleniami oferowanymi przez uczestniczące w nim instytucje szkolnictwa wyższego i zawierać komponent wirtualny oraz komponent mobilności fizycznej. Czas trwania komponentu fizycznego wynosi od 5 do 30 dni, nie ma ograniczeń co do czasu trwania komponentu wirtualnego. 

Pracownicy UJ chcący wziąć udział w BIP organizowanym przez instytucję zagraniczną przesyłają na adres izabela.zawiska@uj.edu.pl informacje na temat program BIPu zawierający min:  

 • Plan programu obejmujący zarówno mobilność wirtualną jak i fizyczną;  
 • Okres trwania programu;  
 • Informacje na temat instytucji koordynującej oraz instytucji biorących udział w BIP;  
 • Uczestników biorących udział w mobilnościach ze strony UJ;  
 • Zakres działań. 

Wyjazdy pracowników w ramach BIP mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy jednostkami biorącymi udział w tej fromie aktywności. Umowy zawierane są na poziomie wydziałowym lub instytutowym. Zakres umów przygotowuje w konsultacji z kierownikiem jednostki oraz wydziałowym lub instytutowym koordynatorem Programu Erasmus+ pracownik biorący udział w BIP lub będący jego organizatorem w UJ. Umowa międzyinstytucjonalna podpisywana jest przez kierownika jednostki zaangażowanej w organizację BIP w UJ lub kierownika jednostki UJ której pracownicy, doktoranci, studenci uczestniczą w BIP organizowanym przez instytucję zagraniczną i następnie przekazana do rejestracji do Działu Współpracy Międzynarodowej. 

Dofinansowanie na wyjazd obliczane jest według stawek dofinansowania dla kraju do którego realizowany jest wyjazd. Zasady obliczania dofinansowania i jego wypłaty sa analogiczne jak przy wyjazdach w celach dydaktycznych / szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+.

Dokumenty do pobrania: