Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy niedydaktyczni

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy niedydaktyczni

W ramach Akcji KA 131-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki wewnętrznej  możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Macedonii Północnej i Serbii.

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane do wszystkich instytucji, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w danym roku akademickim, a więc do: 

 • uczelni wyższych posiadających Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego
 • każdej publicznej lub prywatnej organizacji aktywnej na rynku pracy lub działającej w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży posiadającą Kartę Erasmus np. publiczne lub prywatne małe,  średnie lub duże przedsiębiorstwo, organ publiczny na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym,  izby handlu, rzemiosła, stowarzyszenia zawodowe i związki zawodowe, instytut badawczy, fundacja, szkoła, inne instytucje edukacyjne, organizacje profit jak stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.

O wyjazd w celach szkoleniowych mogą ubiegać się pracownicy kadry akademickiej, administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Celem wyjazdu jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 

 • Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie kompetencji pracownika;
 • Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji
 • Głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską
 • Głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej
 • W jednym czasie może być realizowany tylko jeden rodzaj umowy z uczestnikiem (STA/STT)

Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Akcji KA 131-HED mogą trwać od 2 do 5 dni (pobyt w uczelni partnerskiej, bez dni przeznaczonych na podróż). 

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu a UJ umowy o dofinansowanieStawki dofinansowania wypłacane ze środków Programu obliczane są względem realnego pobytu w uczelni zagranicznej. 

W ramach tej Akcji nie są finansowane koszty podróży ze środków Programu. Podróż może zostać sfinansowana bądź dofinansowana ze środków jednostki macierzystej pracownika.

 

W ramach Akcji KA 171-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki zewnętrznej możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w państwach trzecich stowarzyszonych i niestowarzyszonych z Programem. Lista instytucji, do których może odbyć się wyjazd w ramach tej akcji programu wskazywana jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie

Wymiana pracowników w ramach tej akcji Programu może być realizowana wyłącznie z uczelniami, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne

Oferta dla pracowników niedydaktycznych obejmuje wyjazdy w celach szkoleniowych.

Celem wyjazdu jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 

 • Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika
 • Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji
 • Głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską
 • Głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej

O wyjazd w celach szkoleniowych mogą ubiegać się pracownicy kadry akademickiej, administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach Akcji KA 131-HED trwają 5 dni (pobyt w uczelni partnerskiej, bez dni przeznaczonych na podróż). 

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu a UJ umowy o dofinansowanie

Wysokość dofinansowaniaW ramach Akcji KA 171-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki zewnętrznej z funduszy Unii Europejskiej pracownikowi jest wypłacane wsparcie finansowe na 5 dni roboczych pobytu w uczelni partnerskiej, 2 dni podróży w wysokości 180 euro/dzień oraz dofinansowanie kosztów podróży, obliczone według kalkulatora odległości dostępnego na stronie Komisji Europejskiej.