Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy niedydaktyczni

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy niedydaktyczni

W ramach Akcji: Mobilność z krajami programu (KA103) możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Macedonii Północnej oraz Serbii.

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane do wszystkich instytucji, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w danym roku akademickim, a więc do: 

 • uczelni wyższych posiadających Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego
 • każdej publicznej lub prywatnej organizacji aktywnej na rynku pracy lub działającej w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży posiadającą Kartę Erasmus np. publiczne lub prywatne małe,  średnie lub duże przedsiębiorstwo, organ publiczny na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym,  izby handlu, rzemiosła, stowarzyszenia zawodowe i związki zawodowe, instytut badawczy, fundacja, szkoła, inne instytucje edukacyjne, organizacje profit jak stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.

O wyjazd w celach szkoleniowych mogą ubiegać się pracownicy kadry akademickiej, administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Celem wyjazdu jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 

 • Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie kompetencji pracownika;
 • Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji
 • Głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską
 • Głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej
 • W jednym czasie może być realizowany tylko jeden rodzaj umowy z uczestnikiem (STA/STT)

​Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu a UJ umowy o dofinansowanie.

Stawki dofinansowania

W ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA103) nie przewiduje się środków na sfinansowanie kosztów podróżyPodróż może zostać sfinansowana bądź dofinansowana ze środków finansowych jednostki macierzystej pracownika.

W ramach Akcji: Mobilność z krajami partnerskimi (KA107) możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w krajach sąsiadujących z UE oraz w tzw. innych krajach partnerskich. Lista instytucji, do których może odbyć się wyjazd w ramach tej akcji programu wskazywana jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie

Wymiana pracowników w ramach tej akcji Programu może być realizowana wyłącznie z tymi uczelniami, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne. Jeśli umowa międzyinstytucjonalna podpisana jest w obrębie konkretnej dyscypliny naukowej, wówczas pierwszeństwo podczas kwalifikacji na wyjazdy mają pracownicy z tych jednostek, które brały udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem wyjazdu jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 

 • Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika
 • Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji
 • Głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską
 • Głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej
 • W jednym czasie może być realizowany tylko jeden rodzaj umowy z uczestnikiem (STA/STT)

O wyjazd w celach szkoleniowych mogą ubiegać się pracownicy kadry akademickiej, administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu a UJ umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania

W ramach akcji Mobilność z krajami partnerskimi (KA107) z funduszy Unii Europejskiej pracownikowi jest wypłacane wsparcie finansowe na 5 dni roboczych pobytu w uczelni partnerskiej, 2 dni podróży w wysokości 180 euro/dzień oraz dofinansowanie kosztów podróży, obliczone według kalkulatora odległości dostępnego na stronie Komisji Europejskiej.