Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podpisywanie umów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ prowadzi centralny rejestr umów międzyinstytucjonalnych zawartych w ramach programu Erasmus+ na podstawie dokumentów przekazywanych przez jednostki.

Negocjując z partnerami zagranicznymi sprawy wyjazdów/wymiany studentów i pracowników należy dążyć do precyzyjnego określenia wszystkich warunków ujętych w umowie.

Zasady zawierania umów międzyinstytucjonalnych:

  • Umowy międzyinstytucjonalne zawierane są na wniosek instytucji zagranicznej lub na wniosek jednostki UJ.
  • Na poziomie ogólnouczelnianym osobą uprawnioną do zawierania umów międzyinstytucjonalnych jest odpowiedni prorektor lub osoba przez niego upoważniona działająca na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
  • Na poziomie jednostki UJ osobą uprawnioną do zawierania umów międzyinstytucjonalnych jest kierownik tej jednostki działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
  • Umowa międzyinstytucjonalna Erasmus+ może być zawarta z uczelnią z kraju programu lub kraju partnerskiego uprawnioną do uczestnictwa w programie Erasmus+ 2014-2020.

Przygotowanie i negocjowanie umów międzyinstytucjonalnych dotyczy w szczególności:

1. Uzgodnienia rodzaju mobilności w ramach jednej lub kilku następujących kategorii:

SMS (Student Mobility – Studies) - wyjazdy studentów oraz uczestników studiów III stopnia na część studiów,

SMT (Student Mobility for Traineeship) – wyjazdy studentów na praktyki,

STA (Staff Mobility for Teaching Assignments) - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,

STT (Staff Mobility for Training Assignments) – wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych.

2. Zawarcie umowy dla jednej z kategorii nie uprawnia do realizacji wyjazdów w ramach innej.

3. Uzgodnienia warunków wymiany studentów, uczestników studiów III stopnia, pracowników UJ, w tym liczby osób i czasu trwania pobytu w uczelni partnerskiej i w UJ;

4. Uzgodnienia dziedzin akademickich, w których nastąpi wymiana, zgodnie z listą kodów dyscyplin ISCED oraz wymaganego poziomu znajomości języka obcego od uczestników wymiany;

5. Uzgodnienia terminu obowiązywania umowy. Umowy mogą być podpisywane w ciągu całego okresu realizacji Programu Erasmus+. Aktualnie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+ wszystkie umowy międzyistytucjonalne podpisane w ramach Akcji KA 103, które ważne były do 30.09.2021 r. zostały automatycznie przedłużone o kolejny rok akademicki tj. do 30.09.2022. Nowe umowy podpisane w ramach Programu mogą więc być podpisywane maksymalnie do 30.09.2022 r. 

Zasada ta nie dotyczy umów podpisanych w ramach Akcji KA 107 - umowy (podpisywane na szczeblu ogólnouczlenianym) mogą być realizowane jedynie w okresie realizacji projektu. Za podpisanie umów na współpracę z Krajami partnerskimi (KA 107) odpowiada DWM. 

6. Uzgodnienia i uzupełnienia wszystkich wymaganych załączników umowy międzyinstytucjonalnej.

UWAGA!!

W ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA 103) wyjazdy na część studiów (SMS) oraz wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) muszą być poprzedzone podpisaniem umów międzyinstytucjonalnych pomiędzy uczelnią wysyłającą i przyjmującą. Wymóg podpisania umowy międzyinstytucjonalnej nie jest obowiązkowy dla kategorii SMT oraz STT;

W ramach Akcji Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107) każdy rodzaj mobilności musi być poprzedzony podpisaniem umów międzyinstytucjonalnych pomiędzy uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

Umowy międzyinstytucjonalne w ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA103) zawierane są na poziomie wydziałowym lub instytutowym.

Umowy międzyinstytucjonalne zawierane na poziomie jednostek UJ przygotowuje i negocjuje, w konsultacji z kierownikiem tej jednostki, wydziałowy lub instytutowy koordynator programu Erasmus+ z jednostki będącej stroną porozumienia.

Dział Współpracy Międzynarodowej udziela informacji oraz służy radą i pomocą przy sporządzaniu umowy.

Wzór umowy miedzyinstytucjonalnej w ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA103)

Umowy międzyinstytucjonalne w ramach Akcji Mobilność z krajami partnerskimi (KA107) zawierane są na poziomie ogólnouczelnianym.

Propozycje współpracy z uczelniami z krajów partnerskich przedkładane są przez jednostki UJ do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ na etapie składania wniosku o dofinansowanie do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Wyboru uczelni partnerskich dokonuje odpowiedni prorektor na podstawie kryteriów wskazanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz zgodnie z priorytetami umiędzynarodowienia UJ.

Po przyznaniu dofinansowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na realizację współpracy z wybranymi uczelniami partnerskimi pierwszeństwo w korzystaniu z mobilności mają jednostki UJ, które zgłosiły propozycję współpracy na etapie składania wniosku.

Za przygotowanie i uzyskanie podpisów na umowie międzyinstytucjonalnej w ramach Akcji KA 107 odpowiada DWM.