Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczyciele akademiccy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczyciele akademiccy

W ramach Akcji KA 131-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki wewnętrznej  możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Macedonii Północnej i Serbii.

W ramach tej akcji Programu wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w danym roku akademickim, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich

Oferta dla pracowników akademickich obejmuje:

  • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej
  • wyjazdy w celach szkoleniowych

Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Akcji KA 131-HED mogą trwać od 2 do 5 dni (pobyt w uczelni partnerskiej, bez dni przeznaczonych na podróż). W przypadku wyjazdu w celach dydaktycznych nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, niezależnie od długości pobytu. 

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu a UJ umowy o dofinansowanieStawki dofinansowania wypłacane ze środków Programu obliczane są względem realnego pobytu w uczelni zagranicznej. 

W ramach tej Akcji nie są finansowane koszty podróży ze środków Programu. Podróż może zostać sfinansowana bądź dofinansowana ze środków jednostki macierzystej pracownika.

W ramach Akcji KA 171-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki zewnętrznej możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w państwach trzecich stowarzyszonych i niestowarzyszonych z Programem. Lista instytucji, do których może odbyć się wyjazd w ramach tej akcji programu wskazywana jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie

Wymiana pracowników w ramach tej akcji Programu może być realizowana wyłącznie z uczelniami, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne

Oferta dla pracowników akademickich obejmuje:

  • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej ;
  • wyjazdy w celach szkoleniowych.

Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Akcji KA 131-HED trwają 5 dni (pobyt w uczelni partnerskiej, bez dni przeznaczonych na podróż). W przypadku wyjazdu w celach dydaktycznych nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu a UJ umowy o dofinansowanie

Wysokość dofinansowaniaW ramach Akcji KA 171-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki zewnętrznej z funduszy Unii Europejskiej pracownikowi jest wypłacane wsparcie finansowe na 5 dni roboczych pobytu w uczelni partnerskiej, 2 dni podróży w wysokości 180 euro/dzień oraz dofinansowanie kosztów podróży, obliczone według kalkulatora odległości dostępnego na stronie Komisji Europejskiej.