Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczyciele akademiccy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczyciele akademiccy

W ramach Akcji: Mobilność z krajami programu (KA103) możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Macedonii Północnej i Serbii.

W ramach tej akcji Programu wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w danym roku akademickim, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich

Oferta dla pracowników akademickich w ramach współpracy z Krajami Programu Erasmus+ obejmuje:

  • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej
  • wyjazdy w celach szkoleniowych

Podczas 5-dniowego pobytu w uczelni partnerskiej w celach dydaktycznych, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia, co najmniej 8 godzin zajęć. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest wyjazd trwający krócej (minimum 2 dni robocze w uczelni partnerskiej), pod warunkiem przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych. W przypadku realizacji krótszego okresu nastąpi proporcjonalne zmniejszenie wysokości dofinansowania. 

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu a UJ umowy o dofinansowanie.

W ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA103) nie przewiduje się żadnych dodatkowych środków na sfinansowanie kosztów podróży. Podróż może zostać sfinansowana bądź dofinansowana ze środków finansowych jednostki macierzystej pracownika.

W ramach Akcji: Mobilność z krajami partnerskimi (KA107) możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w krajach sąsiadujących z UE oraz w tzw. innych krajach partnerskich. Lista instytucji, do których może odbyć się wyjazd w ramach tej akcji programu wskazywana jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie

Wymiana pracowników w ramach tej akcji Programu może być realizowana wyłącznie z tymi uczelniami, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne. Jeśli umowa międzyinstytucjonalna podpisana jest w obrębie konkretnej dyscypliny naukowej, wówczas pierwszeństwo podczas kwalifikacji na wyjazdy mają pracownicy z tych jednostek, których dyscyplina dotyczy i które brały udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Oferta dla pracowników akademickich w ramach współpracy z Krajami Partnerskimi Program Erasmus+ obejmuje:

  • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej ;
  • wyjazdy w celach szkoleniowych.

Podczas 5-dniowego pobytu w uczelni partnerskiej w celach dydaktycznych, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia, co najmniej 8 godzin zajęć

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu a UJ umowy o dofinansowanie

Wysokość dofinansowaniaW ramach akcji Mobilność z krajami partnerskimi (KA107) z funduszy Unii Europejskiej pracownikowi jest wypłacane wsparcie finansowe na 5 dni roboczych pobytu w uczelni partnerskiej, 2 dni podróży w wysokości 180 euro/dzień oraz dofinansowanie kosztów podróży, obliczone według kalkulatora odległości dostępnego na stronie Komisji Europejskiej.