Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje programu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ 

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Osoba kontaktowa w sprawie podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjazdy do Krajów Programu KA 103

Wyjazdy do Krajów Programu KA 103

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe (2-5 dni) wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu ERASMUS+ KA 103 Mobilność z krajami Programu.

W tej akcji Programu kandydat może ubiegać się o jeden wyjazd do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii, Turcji i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

 

Wyjazdy mogą być realizowane do 26.05.2023 r.
Wyjazdy do UK mogą być realizowane jedynie do 30.09.2022. 

Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

  • O wyjazdy w CELACH DYDAKTYCZNYCH mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy; 
  • O wyjazdy w CELACH SZKOLENIOWYCH mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze
    i lektorzy.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.  Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w danym roku akademickim, z którymi jednostki macierzyste kandydatów mają podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich. 

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane wyłącznie do instytucji, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w danym roku akademickim.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest w TERMINIE od 14.02.2022 do 04.03.2022 r. 

  1. Uzupełnienie i wysłanie online Formularza zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych.
  2. Przekazanie do Działu Współpracy Międzynarodowej uzupełnionego Programu nauczania Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching lub szkolenia Mobility Agreement-Staff Mobility for Training ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.
  • Formularz Zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line, Mobility Agreement należy przesłać pocztą tradycyjną lub wewnętrzną do p. Jana Beszłeja na adres DWM (ul. Czapskich 4 pok.12, 31-110 Kraków) lub drogą mailową; jan.beszlej@uj.edu.pl.
  • Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 11.03.2022 r.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą korespondencji mailowej. 

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Mgr Jan Beszłej
jan.beszlej@uj.edu.pl
tel. 12 663 11 10

Dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl 
tel. 12 663 30 13

 

Na decyzję o wyjeździe powinny mieć wpływ takie okoliczności jak konieczność realizacji zaplanowanych celów służbowych/naukowych oraz faktyczna możliwość ich zrealizowania w kontekście wszystkich uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19.