Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje partnerskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ 

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Osoba kontaktowa w sprawie podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONKURS KA 107

KONKURS KA 107

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs  1-tygodniowe (5 dni) wyjazdy w celach szkoleniowych do Nanyang Technological University (Singapur) oraz University of Manitoba (Kanada) w ramach programu ERASMUS+ Mobilność z krajami partnerskimi ICM (KA 107).

Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób, które w jednostkach UJ pracują w obszarze umiędzynarodowienia i odpowiadają za procesy z tym związane.

Wyjazd musi zostać zrealizowany do 30 lipca 2022 r.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne uczestnictwo w szkoleniach. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest w TERMINIE od 21.06.2022 do 28.06.2022

  1. Przekazanie do DWM uzupełnionego Programu szkolenia Mobility Agreement – Staff Mobility for Training ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ oraz w przypadku aplikacji na wyjazd do Nanyang Technological University przekazanie do DWM uzupełnionego dokumentu International Delagation & Visitor Request Form wymaganego przez uczelnię partnerską
  • Mobility Agreement oraz International Delegation & Visitor Request Form należy przesłać pocztą tradycyjną lub wewnętrzną do Działu Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków) lub drogą mailową na adresizabela.zawiska@uj.edu.pl
  • Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.
  • Wyszukanie i nawiązanie kontaktu oraz uzyskanie wstępnego potwierdzenia ze strony uczelni partnerskiej leży w gestii osoby wnioskującej o wyjazd. DWM nie pośredniczy w tym procesie.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu w UJ nastąpi pod koniec czerwca 2022. Ostateczna decyzja o przyjęciu nominacji i realizacji wyjazdu leży w gestii uczelni przyjmującej.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą korespondencji mailowej.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Informacji w sprawie konkursu udziela:
Dr inż. Izabela Zawiska

izabela.zawiska@uj.edu.pl 
tel. 12 663 30 13

Na decyzję o wyjeździe powinny mieć wpływ takie okoliczności jak konieczność realizacji zaplanowanych celów oraz faktyczna możliwość ich zrealizowania w kontekście wszystkich uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19.