Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs KA 131-HED

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawie wyjazdów pracowników:

dr inż. Izabela Zawiska 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Osoba kontaktowa w sprawie podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs KA 131-HED

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe (2-5 dni) wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ Akcja KA 131-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki wewnętrznej. 

W tej akcji Programu kandydat może ubiegać się o jeden wyjazd do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji. Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

  • O wyjazd w celach dydaktycznych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy; 
  • O wyjazd w celach szkoleniowych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin, 45 min.), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w danym roku akademickim, z którymi jednostki macierzyste kandydatów mają podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich. 

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane wyłącznie do instytucji, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w danym roku akademickim.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest w TERMINIE od 6 lutego 2023 do 24 lutego 2023, do godz. 15:30. 

  1. Uzupełnienie i wysłanie online Formularza zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych.
  2. Przekazanie do Działu Współpracy Międzynarodowej uzupełnionego Programu nauczania Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching lub Programu szkolenia Mobility Agreement-Staff Mobility for Training ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

UWAGA!

  • Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line, uzupełniony i podpisany Mobility Agreement należy przesłać pocztą tradycyjną, wewnętrzną lub e-mail na adres: jan.beszlej@uj.edu.pl do Działu Współpracy Międzynarodowej 
  • Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching / Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku marca 2023. 
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą korespondencji mailowej. 

Wyjazdy mogą być realizowane od momentu otrzymania decyzji, z zachowaniem ogólnouniwersyteckich procedur związanych z realizają wyjazdów zagranicznych określony w Zarządzeniach i Komunikatach Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, do 31 października 2023 roku

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o  zapoznanie się  z dokumentem: Regulamin realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim Programu Erasmus+ w zakresie wyjazdów pracowników. 

Informacji w sprawie konkursu udzielaja:


Dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl 
tel. 12 663 30 13

ENGLISH VERSION