Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs KA 131-HED

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba do kontaktu w sprawie wyjazdów pracowników:

dr inż. Izabela Zawiska 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs KA 131-HED

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe (2-5 dni) wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ Akcja KA 131-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki wewnętrznej

W tej akcji Programu kandydat może ubiegać się o jeden wyjazd do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji. Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

  • O wyjazd w celach dydaktycznych (STA) mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy; 
  • O wyjazd w celach szkoleniowych (STT) mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin, 45 min.), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w danym roku akademickim, z którymi jednostki macierzyste kandydatów mają podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich. 

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane wyłącznie do instytucji, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w danym roku akademickim.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

Wyjzdy mogą być rezlizowane w roku akademickim 2023/2024 do 30.09.2024

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest w TERMINIE od 18 września 2023 do 13 października 2023, do godz. 15:30. 

UWAGA!

  • Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line.
  • Integralną częścią zgłoszenia jest uzupełniony i podpisany Mobility Agreement, który jako pdf. należy załączyć Formularza zgłoszenia.
  • Do uzupełnienia i wysłania Formularza zgłoszenia niezbędne jest zalogowanie na pocztę uniwersytecką.
  • Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.
  • Wyszukanie i nawiązanie kontaktu oraz uzyskanie wstępnego potwierdzenia od koordynatorów wymiany lub pracowników z zagranicznych instytucji naukowych leży w gestii osoby wnioskującej o wyjazd. DWM nie pośredniczy w tym procesie.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie października 2023 r.  
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą korespondencji mailowej. 

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Wyjazdy mogą być realizowane od momentu otrzymania decyzji, z zachowaniem ogólnouniwersyteckich procedur związanych z realizacją wyjazdów zagranicznych określony w Zarządzeniach i Komunikatach Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o zapoznanie się z dokumentem: Zasady realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl 
tel.: 12 663 30 13

Mgr Jan Beszłej 
jan.beszlej@uj.edu.pl  
tel.: 12 663 11 10 

ENGLISH VERSION