Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs KA 107

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawie wyjazdów pracowników:

dr inż. Izabela Zawiska 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Osoba kontaktowa w sprawie podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs KA 107

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe (5 dni) wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Mobilność z krajami partnerskimi ICM (KA 107).

W ramach konkursu kandydat może ubiegać się o jeden wyjazd do wskazanych poniżej uczelni z Krajów Partnerskich KA 107. Realizacja wyjazdu jest możliwa do końca lipca 2023 r.

LISTA DOSTĘPNYCH WYJAZDÓW

- O wyjazd w CELACH DYDAKTYCZNYCH mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy. Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin, 45 min.), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

- O wyjazdy w CELACH SZKOLENIOWYCH mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy. Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o zapoznanie się z profilem jednostek partnerskich.

Pracowników Collegium Medicum zainteresowanych wyjazdami zachęcamy, aby przed przystąpieniem do przygotowania aplikacji zapoznali się z profilem jednostki i sprawdzili czy dana instytucja prowadzi kursy z medycyny lub nauk pokrewnych. 

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest w TERMINIE od 6 lutego 2023 do 24 lutego 2023, do godz. 15:30.

  1. Uzupełnienie i wysłanie online Formularza zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych.
  2. Przekazanie do Działu Współpracy Międzynarodowej uzupełnionego Programu nauczania Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching lub Programu szkolenia Mobility Agreement-Staff Mobility for Training ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.
  • Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line.
  • Mobility Agreement należy przesłać drogą mailową na adres: jan.beszlej@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną lub wewnętrzną do p. Jana Beszłeja na adres DWM (ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków).
  • Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą Mobility Agreement podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.
  • Wyszukanie i nawiązanie kontaktu oraz uzyskanie wstępnego potwierdzenia od koordynatorów wymiany lub pracowników z ośrodków zagranicznych leży w gestii osoby wnioskującej o wyjazd. DWM nie pośredniczy w tym procesie.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku marca 2023 r.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą korespondencji mailowej.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o zapoznanie się z dokumentem: Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie mobilności pracowników.

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Mgr Jan Beszłej
jan.beszlej@uj.edu.pl
tel. 12 663 11 10

ENGLISH VERSION HERE