Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs KA 107

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba do kontaktu w sprawie wyjazdów pracowników:

dr inż. Izabela Zawiska 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs KA 171

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe (5 następujących po sobie dni roboczych) wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu ERASMUS+ KA 171-HED Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierane przez fundusze polityki zewnętrznej.

W ramach tej akcji Programu kandydat może ubiegać się o jeden wyjazd do wskazanych poniżej uczelni z krajów niestowarzyszonych z Programem Erasmus+. 

LISTA DOSTĘPNYCH WYJAZDÓW

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o zapoznanie się z profilem jednostek partnerskich. Pracowników Collegium Medicum zainteresowanych wyjazdami zachęcamy, aby przed przystąpieniem do przygotowania aplikacji zapoznali się z profilem jednostki i sprawdzili czy dana instytucja prowadzi kursy z medycyny lub nauk pokrewnych. 

Realizacja wyjazdu jest możliwa do końca lipca 2025 r.

  • O wyjazd w celach dydaktycznych (STA) mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy;
  • O wyjazd w celach szkoleniowych (STT) mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin, 45 min.), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. 

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest w TERMINIE od 18 września 2023 do 13 października 2023, do godz. 15:30. 

 

UWAGA!

  • Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line.
  • Integralną częścią zgłoszenia jest uzupełniony i podpisany Mobility Agreement, który jako pdf. należy załączyć do Formularza zgłoszenia.
  • Do uzupełnienia i wysłania Formularza zgłoszenia niezbędne jest zalogowanie na pocztę uniwersytecką.
  • Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.
  • Wyszukanie i nawiązanie kontaktu oraz uzyskanie wstępnego potwierdzenia od koordynatorów wymiany lub pracowników z zagranicznych instytucji naukowych leży w gestii osoby wnioskującej o wyjazd. DWM nie pośredniczy w tym procesie.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie października 2023 r.  
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą korespondencji mailowej. 

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Wyjazdy mogą być realizowane z zachowaniem ogólnouniwersyteckich procedur związanych z realizacją wyjazdów zagranicznych określony w Zarządzeniach i Komunikatach Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o zapoznanie się z dokumentem: Zasady realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+. 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Mgr Jan Beszłej
jan.beszlej@uj.edu.pl
tel. 12 663 11 10

Dr inż. Izabela Zawiska 
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 13

 

ENGLISH VERSION HERE